Göm menyn

VISE logos

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visual Storytelling – kunskap och förståelse i utbildning! 

VISE

 

Välkommen till VISE projektet - Inriktat mot er lärare som vill skapa interaktiva visualiseringar för elever i grund- och gymnasieskolan i "Hans Roslings anda" baserad på Visual Storytelling  och tillgänglig statistik. På denna webb sida hittar du interaktiva fritt tillgängliga visuella statistikprogram.

VISE är ett samarbete mellan ISV (Institutionen för samhälls och välfärdsstudier), NCVA (National center for Visual Analytics) samt Norrköpings Kommun.

VISE projektet syftar till att tillgängliggöra den kraft som interaktiva statistikvisualiseringar med integrerad Visual Storytelling kan skapa för elever i deras lärprocesser. Eleverna får här tillfälle att utveckla förmågor i relation till både nutidens och framtidens krav genom att de:

 

 • Introducera, implementera och utvärdera innovativa IT metoder i skolan baserade på geovisual analytics, visual storytelling och kunskap visualisering;
 • Med hjälp av färg och form via interaktiva visualiserinar kan nya insikter och intressanta samband om vår värld utforskas;
 • Undersöka hur visual storytelling metoder kan förbättra studentens läroprocess erhålles genom att interaktivt tolka och analysera stora mängder statistikdata;
 • Får dela och synliggöra sin analys och kunskap med andra via våra webb verktyg ocht själva blir aktiva producenter av digitala interaktiva datavisualiseringar "Vislets";
 • Får insikt i hur officiella statistikdatabaser och stora dataset fungerar samt hur interaktiv visualisering produceras och kan publiceras.

Den interaktiva bilden nedan "Vislet" visar senaste befolkningsstatistiken andel i ålderkategorin 0-14år, 15-64år, 65år+, samt förväntad livslängd, antal födda och visar också en unik sammanslagen variabel HDI "Human Development Index" som väger samman hälsa, utveckling, utbildning etc för respektive land. Läs mer om HDI på:  http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf

 

 

 

Bakgrund - Visuell Storytelling

WhenWhatWhyWhoStatistik kan vara så torrt att det dammar tycker många lärare. Med VISE projektet blir statistik mer lättillgängligt. Tidigare kunde avståndet mellan siffra och verklighet upplevas som ganska långt för många högstadieelever. Men efter att ha deltagit i forskningsprojektet VISE menar lärarna att det känts mer meningsfullt att jobba med statistik. Genom endast ett par klick i datorn kan eleven t.ex. ta reda på vilket land i världen som har lägst BNP och se hur det avspeglar sig i barnadödlighet och utbildning. Eller som i bilden ovan "Var händer det", "Varför händer det" (storytelling), "När händer det" ((år ovan) Vad är det som händer? (stapeldiagram och bubbeldiagram)

VISE ger lärare möjlighet att lära sig och använda det datorbaserade analys och presentationsverktyget Statistics eXplorer (World eXplorer i figur). Hämta hem statistik från olika officiella databaser t.ex. Världs-bankens (World Databank) genom vårt integrerade databasinterface i World eXplorer (enkelt att använda - ingen programmering!!). De abstrakta siffrorna omvandlas till interaktiva bilder i form av bubblor, färgrika kartor och "fish eye" stapeldiagram (se figur). Syftet är att läraren ska kunna skräddarsy sitt eget arbetsmaterial genom en "Story" (se höger panel) som gör statistiken mer levande och intressant. Storyn ger läraren möjlighet att lotsa eleverna till rätt statistik i stället för att låta dem själva söka fritt i den uppsjö av information som går att hitta på nätet.

World StorytellingStoryn omvandlas med vårt verktyg "Publisher" till en så kallad "Vislet" (liten visualisering). Det interaktiva material som eleverna sedan ska jobba med. En Vislet kan t.ex. inne­hålla statistik om antalet bilar per capita, inkomst, invånarantal och den mängd ut­släpp som de olika länderna orsakar. Syftet med denna Vislet är att eleverna skulle förstå sambanden mellan olika länders koldioxidutsläpp, vilka som drabbas mest av utsläppen och varför. 

De Vislet som producerats läggs upp på en blogg där eleverna kan botanisera bland de interaktiva diagrammen och se hur siffrorna har utvecklats. I bästa fall leder ett klick till en överraskande insikt som väcker lusten att ta reda på något annat. Bloggen kan sedan användas av andra lärare och deras elever.

Projektet har redan visat att eleverna förstår hur statistiken hänger ihop på ett helt annat sätt än tidigare mer traditionella undervisning gjort. Man hörde många utrop i klassen: Oj! Jaha, är det så det ligger till och hänger ihop?! T.ex. eleverna upplever hur den fattiga befolkningen på Söderhavsöarna drabbades hårt av utsläppen, att de öarna till och med riskerar att försvinna när havsnivån stiger, trots att utsläppet där är väldigt lågt i jämförelse med västvärldens.

Statistics eXplorer kan bli ett bra komplement till läroboken. När eleverna arbetar med Vislets så slipper de bläddra fram och tillbaka i boken för att kunna skapa sig en övergripande bild av ett ämne och det blir lättare att göra jämförelser. Det ger en variation som eleverna gillar och de upplever att arbetet blir mindre pliktskyldigt. De interaktiva diagrammen gör det enklare för eleverna att läsa av siffrorna, resonera, granska och analysera statistiken samt ger möjlighet för fler elever att hänga med, exempelvis elever med lässvårigheter.

Hans Rosling har utvecklat ett liknande analysverktyg – Gapminder. Men Gapminder inte är baserat på Storytelling utan beroende av att Hans Rosling själv berättar. Statistics eXplorer är ett 100% interaktivt program där man kan komplettera statistiken en egen Story samt lägga in länkar eller olika texter. World eXplorer är direkt kopplad till World Databank och statistiken hämtas direkt utan programmering med enklare interaktiva metoder som inte kräver några speciella förkunskaper.

För mer information besök vår Portal: https://mitweb.itn.liu.se/geovis/portal/#

Här hittar du några bra videos med svensk röst hur man använder eXplorer:

https://www.dropbox.com/sh/2lu1avampgho48x/AADsU5JRerxFYmu6xfqh_dBqa?dl=0

 

 

 

Statistics eXplorer - Visualisering och Storytelling verktyg 

Statistics Xplorer är ett avancerat webb-baserat visualisering och storytelling verktyg, utvecklat av NCVA på Linköping universitet. Verktyget är baserat på vår verktygslåda GAV Flash för att interaktivt analysera stora mängder flerdimensionella (flera indikatorer samtidigt) statistiskdata över längre tidsperioder. Interaktiv visualisering som visar intressanta samband och trender som ger användaren insikt och kunskap. Statistics eXplorer kan användas och nås av alla användare då GAV Flash är programmerad i språket ActionScript och använder grafikmoduler i Adobe Flash.

Verktyget bygger på 10-års tillämpad forskning på NCVA inom informationsvisualisering (Infovis) och geovisual analytics (se bild Geovisual Analytics.png) i nära samarbete med internationellt kända statistikorganisationer som OECD, Eurostat och SCB. eXplorer är anpassat för att interaktivt analysera, kommunicera samt att genom storytelling dela upptäckter, erfarenhet och kunskap baserat på statistiska indikatorer hämtade från olika statistikdatabaser. Storytelling samt fortsatt utvecklingen med många nya interaktiva funktioner under senare åren har medfört att Statistics eXplorer är idag är det mest avancerade webbverktyg i världen (enligt OECD, Eurostat, SCB) för att interaktivt analysera stora mängder statistikdata.

Mer information om visualiseringsverktyget eXplorer: http://ncva.itn.liu.se/explorer?l=sv

Ladda också ner artikeln: http://ncva.itn.liu.se/resources/publications/1.627813/EDULEARN-VisualStorytellingappliedtoeducationalworldstatisticsfinal.pdf

Alla Statistics eXplorer versioner startas med förladdad utvald statistikdata. Inom Europa och SCB har framförallt PC-AXIS formatet blivit en defacto standard. Dessa etablerade standarder och databas interface gör det enklare att ladda in egna data i eXplorer. Användaren kan också skapa ett eget EXCEL ark med egna data som sedan läses av eXplorer och integreras tillsammans med t.ex. Statistics eXplorer statistik.

 

World eXplorer

World eXplorer är är det mest mest populära eXplorer verktyg i skolan för visualisering av statistik med integrerad storytelling av samhällsvetenskapliga data baserat på länder och med inbyggt interface till den publika världsdatabanken -Internationell statistik såsom demografi, miljö, hälsa, energi, social ekonomi och utbildning finns på http://databank.worldbank.org/data/home.aspx  men kan enkelt nås direkt från World eXplorer UTAN PROGRAMMERING.

World eXplorer visualiserar statistiken i samtidigt i 1, 2 eller 3 vyer som t.ex. i figuren nedan  världskarta, korrelations- (bubbel) och stapel diagram men också mer avancerade metoder speciellt utvecklade för statistik som spridningsdiagram och parallella axlar. Om 2 eller 3 vyer används så är dessa korrelerade, dvs. om man uppdaterar en variabler så påverkas alla vyer samtidigt. Fokus ligger vidare på interaktion och kognitiv perception.  Animering av tidsserier sker simultant i samtliga aktiva vyer. World eXplorer ger en oöverträffad förståelse och kunskap om utvecklingen i världen och kan nås av alla datorer och mobila enheter som använder grafikstandarden Adobe Flash.

Läs mer om World eXplorer på: http://ncva.itn.liu.se/explorer/world-explorer?l=sv

World eXplorer programmet finns på:  http://mitweb.itn.liu.se/geovis/eXplorer/world/

 

World eXplorer

FigurTemat för "berättelsen"  är "ageing population in the world". Färgen i samtliga tre vyer visar ålderkategorin 65+ i % av totalbefolkningen.Bubbeldiagrammet visar 5 (fem) dimensioner: X-axel "ålderkategori 0-15"; Y-axel "ålderkategori 65+"; Storlek på bubblan "totala populationen"; Färgen på bubblan: "ålderkategori 65+"; Tidslinjerna för respektive bubbla (land) visar utvecklingen för åren 1960-2014. Stapeldiagrammet är baserat på en "fish-eye" eller fokus&kontext teknik. Samtliga 290 länder får inte plats i diagrammet så användaren väljer med ett interaktivt verktyg (en blå linje) under diagrammet de länder som skall vara i fokus. Dessa visas med tjockare stapel samt namnet på respektive land. Övriga länder representeras av smalare staplar och bidrar med en kontext - man ser helheten med samtliga 290 länder. Längst ner i eXplorer applikationen finns den dynamiska tidsaxeln för åren 1960-2014. När användaren drar i tidsspaken så uppdateras samtliga tre vyer dynamiskt i realtid.

 

Story Editor

Story Editor är det redskap som används för att skapa en story med vår integrerade storytelling mekanism. Här skriver man förklarande text (Story text), skapar och namnger sina snapshots och/eller länkar till andra webbsidor med kompletterande information.

 

Story Editor Explanation

När man tagit fram intressant information i eXplorer (data, visuella metoder, zoom, reducerat data etc.) så klickar man på knappen "Create" i Storypanelen. Man väljer "Standard" och ger Storyn ett namn . En tom Story Editor öppnas. Fyll i Chapter namn samt skriv en story text. Lägg till länkar till extern text eller "snapshots" för World eXplorer genom att klicka på "URL" eller "Snapshots". En snapshot länkas då med den förklarande text i "Chapter text" (se figur) samt den aktuella visualiseringen/vyerna i eXplorer. Man markerar en text och väljer sedan antingen URL (länk till annan webbsida) eller "New Snapshot" knappen - ett snapshot väljs då från Snapshots listan. När man är klar klickar man på OK knappen. Story Editor innehåller nu den nya storyn där röd text motsvarar ett snapshot.

 

Publisera Vislet

World Storytelling I

När man skapt sin Story så bör denna publiceras som en Vislet så att din Story blir tillgänglig för alla elever och andra.

Du använder vår Publisher för att skapa din Vislet. 

 

 

World eXplorer Vislet med senaste world databank statistik

 

Figur: Exempel på en "Vislet" producerad med World eXplorer med tre länkade och koordinerade vyer samt en Storytelling text med snapshots. Temat för berättelsen är "ageing population in the world". Statistikdata har laddats direkt från World Databank i eXplorer. Färgen i samtliga tre vyer visar ålderkategorin 65+ i % av totalbefolkningen. Bubbeldiagrammet visar 5 (fem) dimensioner: Y-axel "ålderkategori 0-15"; Y-axel "ålderkategori 65+"; Storlek på bubblan "totala populationen"; Färgen på bubblan: "ålderkategori 65+"; Tidslinjerna för respektive bubbla (land) visar utvecklingen för åren 1960-2014. Stapeldiagrammet är baserat på en "fish-eye" eller Fokus&Kontext teknik sam ibland används inom informationsvisualisering. Samtliga 290 länder kan inte visas i diagrammet så användaren väljer med ett interaktivt verktyg under diagrammet de länder som skall vara i fokus. Övriga länder representeras av smalare staplar som ger en kontext. Längst ner i Vislet finns den dynamiska tidsaxeln för åren 1960-2014. När man drar i "tidspaken" så uppdateras samtliga tre vyer koordinerat och dynamiskt i realtid. 

 

Sverige eXplorer

 

Sverige eXplorer

Sverige eXplorer (se bild) är ett interaktivt visualiserings-verktyg för dynamisk visuell dataanalys med integrerad storytelling av regional statistik för län och kommuner. Statistiken visas i koordinerade vyer såsom karta, korrelations- (bubbel) och stapel diagram, spridningsdiagram, parallella axlar, med flera och samtidig fokus på kognitiv perception.  Animering av tidsserier sker simultant i samtliga aktiva vyer och ger en oöverträffad förståelse och kunskap om regional utveckling.  Starta Sverige eXplorer:

http://ncva.itn.liu.se/explorer/sverige-explorer?l=sv&sc=true

Sverige eXplorer är baserad på många års svensk forskning inom ämnet geovisual analytics och inkluderar innovativa metoder för att samtidigt ”se” stora datamängder (”fish-eye”), dynamiskt filtrera data och fokusera information som är viktig. Indikatorer importeras enkelt med Excel eller PC-AXIS. Det integrerade Storytelling verktyget (höger panel) hjälper analytikern (läraren) att dela med sig av viktiga iakttagelser och förståelse till sina kolleger samt slutligen sprida sin kunskap till sina elever. 

Den interaktiva figuren nedan är en publicerad "Vislet" med HTML5 från en Story utvecklad i Sverige eXplorer som är inlagd i denna webbsida. Läs mer om Vislets på: http://ncva.itn.liu.se/vise/sverige-stories?l=sv

 

Figur: Exempel på en interaktiv Vislet producerad med Sverige eXplorer och som visar SCB statistik baserat på bl.a. åldersnivåer (här 65+) för Sveriges kommuner 2015 med integrerad Storytelling. Klicka på "snapshots" (röd text).
 
Europe eXplorer

 

Det är ofta intressant att jämföra statistik för de europeiska länderna och även regioner inom EU. Men det kan ibland vara svårt att jämföra Malta (420000 invånare) eller Luxembourg (540000 invånare med Tyskland 81 miljoner invånare. Däremot om man jämför Europas "regioner" se Europe eXplorer figur nedan med NUTS2 regioner så blir det mer meningsfullt samt visar likheter mellan regioner över hela Europa (t.ex. Berlin och London). Några regioner i gamla Östtyskland är markerade i samtliga diagram för jämförelse. Liguiria i norra Italien är den region med högsta andel äldre människor och samtidigt en låg andel yngre. London har den lägsta andel äldre i Europa. Pröva gärna "Europe explorer" (ett unikt visualiseringsverktyg för att analysera regional befolkningsstatistik för Europa). http://ncva.itn.liu.se/explorer/europe-explorer?l=sv 

Figuren nedan visar "åldrande befolkning 65+" för NUTS2 regioner. De starkt röda regionerna t.ex. östra Tyskland, Norra Italien och Spanien representerar en starkt åldrande befolkning. Distributionsplotten visar andel 65+ i ett liggande stapeldiagram. Varje liten cirkel representerar en region. Röd färg betyder stor andel 65+. För Sverige är Stockholm markerat i både karta och diagram. Vi kan avläsa 14.1% andel 65+ för Stockholm.


EU med Dist Plot

 

 

VISE administration och målsättning

Nuvarande VISE projekt är en uppföljning på tidigare VISE projekt 2011-2014 (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond). Senaste "VISE i praktiken" 2015-2017 syftar till att på ett systematiskt sätt tillgängliggöra den kraft som interaktiva statistikvisualiseringar med Storytelling kan bibringa elever i deras lärprocesser och lärare i deras organisation av undervisning. Syftet är också att förstå lärares överväganden kring och arbete med att skapa interaktiva visualiseringar för sin undervisning. Detta görs genom att bygga vidare på resultat ifrån VISE-projektet. Målet är att tillsammans med förste-lärare i kommunen skapa en välfungerande webbportal för grundskollärare i No- och So-ämnen, där interaktiva statistikvisualiseringar tillgängliggör centralt innehåll i läroplanen (So) via problemlösning och visuell analys.

Kommunstyrelsen i Norrköpings kommun beviljade i november 2014 1,6 miljoner Skr. till nya projektet VISE i praktiken. Projektet genomförs under 1 januari 2015  till 31 december 2017 av ISV/LiU i samarbete med NCVA/ITN/LiU och Norrköpings kommun Utbildningskontoret.  VINNOVA (Swedish government agency) beviljar ytterligare 1 milj Skr i oktober 2015 samt Vetenskapsrådet (Swedish Research Council) 4,5 milj Skr.

Vise

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur:  VISE projektet använder NCVA's verktyg "Statistics eXplorer" som skapar möjlighet för läraren att presentera interaktiv statistik på en Blogg "Vislet" med NCVA's avancerade webb-baserade visualiserings- och storytelling verktyg. Läraren skapar Vislets på en blogg med verktyget Statistics eXplorer som sedan eleven studerar och analyserar.

 

geovisual analyticsProjektets målsättningar

 1. Att bidra till utveckling av kompetens inom statistikvisualisering baserad på storytelling så att skolor blir självförsörjande vad det gäller denna kompetens. Detta görs genom att:
  1. Bidra till att en förstelärare utvecklar sin kompetens inom området så att de kan utbilda andra lärare i Visual Storytelling
  2. Utforma en självinstruerande webbaserad utbildning som kan användas av förste lärare då de utbildar andra lärare eller av lärare som utbildar sig på egen hand
 2. En webbportal (blogg) där en webbaserade utbildning och interaktiva datavisualiseringarna publiceras och tillgängliggörs för lärare i So-ämnen, men även för andra lärare och alla elever. Denna portal finns nu på:  http://visenorrkoping.blogspot.se/
 3. Att skapa kunskap om didaktisk design av undervisning i relation till användning av Vislets och elevers arbete med interaktiv visuell analys och storytelling.

 

Vår vision i ett pågående VINNOVA projekt är att också låta äldre elever på högstadiet och gymnasium göra egna studier och upptäckter, där de lär sig navigera i informationsöverflödet och samtidigt får möjlighet att producera egna visuella berättelser "Story" med Statistics eXplorers integrerade Storytelling metoder. Det gör det möjligt att skifta fokus från att elever oftast blir konsumenter av statisk textbaserad information till att elever istället blir skapare och producenter av både ny interaktiv och visuell information. 

Genom att använda ett specifikt verktyg för visuell analys (Statistics eXplorer och Vislets) och med hjälp av lärare utforma olika exempel på kunskapsvisualisering (Knowledge Vizualization) vill vi i skolsammanhang både utforma och använda olika didaktiska modeller för användning av dessa båda redskap. Vi vill veta mer om vad man kan göra i skolan för att stödja sådana olika former av ”gemensam” kunskapsutveckling som växer fram i andra sammanhang där dessa verktyg används. Kunskapsutveckling som inte bara rör sig om att elever upptäcker fakta och ser samband mellan olika typer av uppgifter i stora informationsmängder, utan också handlar om att de utvecklar kunskap som inkluderar alla de mångfacetterade delar som kan utgöras av olika erfarenheter, attityder, perspektiv och åsikter. Ambitionen är att skapa kunskap om visuell ”läsförmåga” (visual literacy) som kan skapa olika utgångspunkter, eller modeller, för ”kollektivt tänkande och lärande”. En syn på lärande som utvecklas inom andra samhällsområden men kanske också kan berika skolan, ett lärande som bygger på “cirkulerande idéer”, nätverkskonversationer och gemensam kunskapsproduktion.

Genom klassrumsstudier vill vi veta mer om hur man kan stödja utvecklingen av elevers visuella ”läsförmåga” och möjligheter att presentera nyvunnen kunskap. Härigenom är vår ambition också att inom projektets ram bidra till utvecklingen av ett webbaserat informationsvisualiseringsverktyg och ett ramverk för visuell analys i undervisningssammanhang.

Genomförande på skolor i Norrköping Kommun

 Statistics eXplorer” har inom VISE projekt introducerats för SO-lärare på högstadieskolor i Norrköpings kommun. Verktyget har demonstrerats bidra till lärares möjligheter att på ett attraktivt sätt kunna välja och presentera aktuell global, nationell eller lokal statistik. Lärarna får en möjlighet att bli ”sin egen” Hans Rosling genom ”visual storytelling” får lärare möjlighet att stimulera elevers nyfikenhet. Visual storytelling innebär att de producerar och erbjuder interaktiva tidsanimeringar där indikatorer som t ex ”förväntad livslängd”, BNP-utveckling och CO2-utsläpp över de senaste 50 åren visualiseras. Samtidigt kan olika typer av rörelsediagram och kartor beskriva de platser där vi lever och fånga en bild av vår livskvalitet. Det innebär att förutom det så vanliga ekonomiska perspektivet också blir möjligt att ta in fler och bredare perspektiv på ett enkelt sätt i undervisningen. Detta sätt att möjliggöra för lärare att sortera, analysera och presentera undervisningsinnehåll på ett visuellt sätt för sina elever, gör att dessa i sin tur kan fortsätta interagera med det visualiserade innehållet för att utveckla sina kunskaper. 

 

Internationell Uppmärksamhet

Projektet har också rönt internationell uppmärksamhet i samband med konferenspresentationer i både Europa och USA. VISE presenterades första gången i Sverige på  ”Framtidens lärande - här och nu!” http://www2.diu.se/framlar/ Fler presentationer har efterfrågats av svenska lärare och därför berättade vi på ”Skolforum 2012” http://invitepeople.com/public/seminars/868 , om visual storytelling och visuellt lärande i samhällsvetenskapliga ämnen. Skolforum är Nordens största utbildningsmässa och mötesplats för lärare och skolledare.

 

Externa Demonstratorer som använder Statistics eXplorer och "Vislets":

SCB vill med interaktiva bilder och tillhörande beskrivande text (story) nå en ökad kunskap, intresse och förståelse för regional statistik inom kommun och län. Människor tenderar att vara mer engagerade ju närmare problemen uppenbarar sig, det gäller närhet såväl i tid som geografiskt och emotionellt samt omedelbart visuellt mobilt. SCB's Statistikatlas syftar till att utveckla, förbättra och etablera ett avancerat och innovativt interaktivt webbaserat visualiseringsverktyg, kommunstatistik med fokus på att nå även mobila enheter genom senaste HTML5 teknologin. 

SCB Statistikatlas http://www.scb.se/statistikatlasen/

Haldersson Marie (SCB), Andersson Jonas (Göteborg Stad): "The benefits of visualization - how to eXplore a municipality", http://ncva.itn.liu.se/resources/publications/1.542529/ISI2011_Thebenefitsofvisualization-howtoeXploreamunicipality.pdf

Eurostat - Samarbetet med Eurostat påbörjades 2012 och på våren 2013 publicerades denna hemsida:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/RSI/

OECD Regional Statistics - Samarbetet mellan NCVA och OECD började redan sommaren 2008 - första versionen av OECD eXplorer publicerades på OECD's hemsida och väckte stor uppmärksamhet. Denna eXplorer webbsida har mer än 50,000 användare per månad. http://www.oecd.org/gov/regional-policy/regionalstatisticsandindicators.htm

OECD Region-at-a-Glance" interaktiv report som beskriver den regionala utvecklingen inom OECD länder.  Studera rapporten  i sin interaktiva webbmiljö på http://rag.oecd.org/

Göteborg Stad - En tidig (2008) NCVA samarbetspartner 

http://www.samhallsutvecklingen.se/407/utbildningsnivan-varierar-mellan-stadsdelarna/

 

Litteratur om statistikvisualisering:

Litteratur relaterat till projektet:
 • Stenliden, L. Jern, M. (2011). Visual storytelling Applied to Educational World Statistics. EDULEARN 11 Proceedings ISBN:978-84-615-0441-1Depósito Legal: V-2332-2011 http://library.iated.org/view/STENLIDEN2011VIS
 • Stenliden L, Jern M, "How Can We Study Learning with Geovisual Analytics Applied to Statistics?", Future Internet 2012, 4(1), 22-41; doi:10.3390/fi4010022, http://www.mdpi.com/1999-5903/4/1/22  (This article belongs to the Special Issue Geovisual Analyticshttp://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/geovisual_analytics    How can we study learning with Geovisual Analytics applied to statistics - Futureinternet-04-00022.pdf
 • Stenliden, L., & Jern, M. (2011). Visual storytelling – knowledge and understanding in education. The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2011, Orlando, US.                                                        Visual Storytelling - Knowledge and Understanding in Education AISE2011 Florida.pdf
 • Stenliden, L., & Jern, M. (2012). Visual storytelling – knowledge and understanding in education. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 10, (5), 7-13. 
 • Stenliden, L. (2013). Understanding Education involving Geovisual analytics. Published in Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research) http://www.jite.org/documents/Vol12/JITEv12ResearchP283-300Stenliden1248.pdf
 • Stenliden, L. (2013) Understanding Education involving Geovisual analytics. Published in Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research)
 • Stenliden, L. (2013). Visuell kultur – barns kreativa och lärande öga. I Barndom, lärande och ämnesdidaktik, s 129-144. Studentlitteratur, Lund
 • Stenliden, L. (2014), Visual Storytelling Interacting in School. learning conditions in the Social Science Classroom. Linköping University, Educational Science, no 6.
 • Stenliden, L. (2015). Visual analytics in K 12 (education) – Emerging Dimensions of Complexity, has been accepted for oral presentation as well as inclusion in the proceedings of the ICVAIV 2015: International Conference on Visual Analytics and Information Visualization, London, United Kingdom, January, 19-20, 2015.

kontakta: Fil Dr Linnéa Stenliden linnea.stenliden@liu.se

eller Professor Mikael Jern mikael.jern@liu.se

 

mer läsning: http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2013/09/16/statistiken-bubblar-liv

Read:Visual Storytelling applied to educational public statistics Europe 2020.pdf

 

Länkar

Länk till NCVA: http://ncva.itn.liu.se

Länk till World eXplorer

Länk till eXplorer

Länk till VISE Bloggen: http://visenorrkoping.blogspot.se

 

 


Sidansvarig: mikael.jern@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-24