Hide menu

VISE logos

 
 
 

 

"en bild är mer värd än 1000 ord; en interaktiv visualisering är mer värd än 1000 bilder;                                                  Men Storytelling skapar den stora skillnaden nämligen "förståelse och kunskap"

VINNOVAISV i samarbete med NCVA och Norrköpings kommun belönas med en miljon kronor i forskningsbidrag från VINNOVA 

VINNOVA beslutar i november 2015 att ge ISV (Institutionen för samhälls och välfärdsstudier), NCVA (National center for Visual Analytics) samt Norrköpings Kommun en miljon kronor inom deras forskningsområde  "Digitalisering för framtidens skola" (text) Mer än 120 ansökningar konkurrerade om 12 miljoner kronor i projektpengar. Vårt projekt "Elevers visual storytelling - statistikberättare i Hans Roslings anda" var ett av de utvalda projekten och belönades med 1 miljon kronor (full pott) i skarp konkurrens. Se VINNOVAs annonsering av temat.

"I Hans Roslings anda.."

Vår vision är att låta elever göra egna studier och upptäckter, där de lär sig navigera i informationsöverflödet och samtidigt får möjlighet att producera egna visuella berättelser med Statistics eXplorers storytelling metoder.

VINNOVA syftar till att öka barns och ungdomars förmåga att skapa med IT och deras förståelse för hur digitala tjänster fungerar och är uppbyggda.

Bakgrund, Koncept och Vision

Statistik kan vara så torrt att det dammar tycker många lärare. Med detta VINNOVA projekt blir statistik nu mer lättillgängligt för både lärare och elever. Tidigare kunde avståndet mellan siffra och verklighet upplevas som ganska långt för många högstadieelever. Men efter att ha deltagit i forskningsprojektet VISE menar lärarna att det nu känns mer meningsfullt att jobba med statistik i skolan. Genom endast ett par klick i datorn kan eleven t.ex. ta reda på vilket land i världen som har lägst BNP och se hur det avspeglar sig i barnadödlighet och utbildning. VISE projektet gav en grupp utvalda lärare möjlighet att lära sig det datorbaserade analys- och presentationsverktyget Statistics eXplorer. Hämta hem statistik från olika officiella databaser som eXplorer omvandlar de abstrakta siffrorna till interaktiva bilder i form av bubblor, färgrika kartor och tidslinjer. Syftet var att läraren ska kunna skräddarsy sitt eget arbetsmaterial "Story" och göra statistiken mer levande och intressant. På så vis kan läraren själv lotsa eleverna till rätt statistik i stället för att låta dem själva söka fritt i den uppsjö av information som går att hitta på nätet. Story omvandlas sedan till en så kallad "Vislet" (liten visualisering), det vill säga det interaktiva material som eleverna sedan får jobba med. De Vislet som producerats läggs upp på en blogg där eleverna kan botanisera bland de interaktiva diagrammen och se hur siffrorna har utvecklats. Bloggen kan sedan användas av både lärare och deras elever.

 

Vår vision i VINNOVA projektet är att nu låta äldre elever på högstadiet göra egna studier och upptäckter, där de lär sig navigera i informationsöverflödet och samtidigt får möjlighet att producera egna visuella berättelser "Story" med Statistics eXplorer. Det gör det möjligt att skifta fokus från att elever oftast blir konsumenter av statisk textbaserad information till att elever istället blir skapare och producenter av både ny interaktiv och visuell information (se figur nedan). Denna vision kommer utforskas och redovisas i detta VINNOVA projekt!

Vise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Processen från kunskapsmål i läroplanen via lärares val av tema och bearbetning av information till elevers egna analyser, lärande och produktion av egna visuella berättelser – att visa sin förståelse och sina slutsatser digitalt.

 

 

Statistics eXplorer

VWorld Storytellingerktyget Statistics eXplorer bygger på en idag internationellt erkänd banbrytande interaktiv statistik visualisering med integrerad Storytelling introducerad av NCVA redan 2008. Användaren skall enkelt kunna analysera, få insikt i stora statistiska dataset, skapa en interaktiv story och slutligen publicera den förståelse och kunskap som upptäckts. Figuren visar "Visual Storytelling loopen" – från att hämta statistik i databaser, undersöka och få insikt till att skapa en visuell, interaktiv berättelse som kan delas med andra (lärare/elever) som fortsätter bearbeta, tänka vidare, ge feedback, skapa nya berättelser som publiceras osv – en gemensam kollektiv kunskapsproduktion, en kedja av cirkulerande idéer. Se figur i hög upplösning.

World eXplorer låter eleven själv välja ut relevanta indikatorer samt skapa sin egen interaktivt beskrivande visuella upplevelse med integrerad text och tillhörande snapshots. En Story som beskriver elevens egna analyser och slutsatserbaserat på den utvalda statistiken. Läraren examinerar elevens Story och kan betygsätta dennes analyser och interaktiva slutsatser. Se World eXplorer bild i hög upplösning med statistik 2014 .

 

 

Vi vill att eleverna skall lära och förstå de 4W-na "What-When-Where-Why"

 

storytelling

Bilden visar tre koordinerade vyer från en World eXplorer Vislet (blogg) med nationell statistik från World Databank. Temat är en åldrande (65+) befolkning i många europeiska länder under perioden 1960-2014; Kartan visar andel med ålder 65+, bubbeldiagrammet visar ålder 65+ relaterat till ålder 0-14 samt cirkelstorlek relaterat till antal människor, stapeldiagrammet visar ålder 65+; Fyra länder är markerade Nigeria, Japan, Sverige och Tyskland;  Eleverna lär sig att centrala Afrika har en stor andel i åldrarna 0-14 men en låg andel 65+ åldringar, medan Japan har utvecklats från en låg andel 1960 till världens högsta andel åldringar 65+ under 2010. Storyn under de interaktiva bilderna beskriver utvecklingen med text och snapshots.

Storytelling World When-What-Why-Where.png

 

 
Genom att eleverna i detta projekt själva får lära sig metoder för Visual Storytelling och arbeta med produktion av digitala material, filtrering av data, diagram, skapande av bilder, texter, hyperlänkar och snapshots, etcetera – interaktiva datavisualiseringar – så utvecklar de kunskaper om:
 • Hur interaktiva datavisualiserade berättelser kan produceras
 • Hur deras produktioner/presentationer kan publiceras och delas med andra
 • Officiella databaser och stora data-set – vad det är.

 

Sverige VisletVISE projektet vill med interaktiva bilder och tillhörande beskrivande text (story) nå både elever och lärare med en ökad kunskap, intresse och förståelse för regional statistik inom kommun och län. Man tenderar att vara mer engagerade ju närmare problemen uppenbarar sig, det gäller närhet såväl i tid som geografiskt och emotionellt samt omedelbart visuellt mobilt. T.ex. denna Vislet (se figur och motsvarande webblänk nedan) syftar till att utveckla, förbättra och etablera ett avancerat och innovativt interaktivt webbaserat visualiseringsverktyg för kommunal statistik med fokus på att nå även mobila enheter genom vår HTML5 teknologin. 

http://ncvademo-mobile.blogspot.se/2015/03/hog-och-lagutbildad-befolkning-i.html

Öppna länken ovan och klicka på röda snapshot i texten eller välj en snapshot siffra och följ med i denna Story med tillhörande snapshots.

 

 

 

Projektet har ett stort potential

Genom detta forskningsbidrag ifrån Vinnova får vi nu möjlighet att genom klassrumsstudier veta mer om hur man kan stödja utvecklingen av elevers visuella ”läsförmåga”, deras förmåga att själva bli producenter av denna typ av digital media och deras möjligheter att digitalt presentera och publicera nyvunnen kunskap. Detta kommer att stärka den digitala kompetensen hos ungdomar och bland lärare. Det kommer att skapa nya, ännu outforskade, möjligheter att bättre nyttja digitaliseringens och visualiseringars möjligheter. Alla verktyg och allt material kommer efter projektets slut att finnas tillgängliga via webben som öppna lärresurer (OER, open educational resources). Projektgruppen består av såväl skolforskare som mer tekniskt inriktade forskare inom området Geovisual Analytics liksom av ledningspersoner inom skola och praktiker på fältet (lärare i skolan).

Projektet har en stor potential att skapa följande:

 1. Officiell statistik såsom demografi, miljö, hälsa, energi, social ekonomi och utbildning baserat på nationella eller regionala källor är en omfattande och viktig informationskälla som bör få mer utrymme inom utbildning. Skolbarn behöver få bättre tillgång till statistisk som kan öka deras kunskaper och förståelse genom statistiska databaser som World DataBank och OECD- statistik tillgängliga via Internet. Detta erbjuds elever idag i mycket begränsad omfattning, men detta projekt skapar denna möjlighet.
 2. Vår vision är att låta elever göra egna studier och upptäckter, där de lär sig navigera i statistiska informationsflöden och samtidigt får möjlighet att dra egna slutsatser och producera visuella berättelser (stories). Detta är helt unikt och har inte prövats någon annanstans varken nationellt eller internationellt.
 3. Det kanske mest avancerade webbverktyget i världen för att interaktivt analysera stora mängder statistik Statistics eXplorer (NCVA) ger lärare möjligheter att på ett attraktivt sätt kunna välja och presentera aktuell global, nationell eller lokal statistik. Eleven får via redskapet möjlighet att skapa sin egen berättelse och bli ”sin egen” Hans Rosling.
 4. Genom ”Visual Storytelling” får lärare möjlighet att stimulera elevers nyfikenhet, motivation och analysförmåga med interaktiva tidsanimeringar där indikatorer som t ex ”förväntad livslängd”, BNP-utveckling och CO2-utsläpp över de senaste 50 åren visualiseras .

 

Samarbetspartners som använder Statistics eXplorer eller "Vislets":

SCB's Statistikatlas syftar till att utveckla, förbättra och etablera ett avancerat och innovativt interaktivt webbaserat visualiseringsverktyg, kommunstatistik med fokus på att nå även mobila enheter genom senaste HTML5 teknologin. 

SCB Statistikatlas http://www.scb.se/statistikatlasen/

Litteratur: Haldersson Marie (SCB), Andersson Jonas (Göteborg Stad): "The benefits of visualization - how to eXplore a municipality",http://ncva.itn.liu.se/resources/publications/1.542529/ISI2011_Thebenefitsofvisualization-howtoeXploreamunicipality.pdf

----------

OECD Regional Statistics - CSamarbetet mellan NCVA och OECD påbörjades redan sommaren 2008 efter en internationell statistikkonferens i Stockholm. Första versinen av Statistics eXplorer på OECD's webbsida "OECD eXplorer" publicerades hösten 2008 och orsakade mycket positiv publicitet för NCVA och eXplorer. Mer än 50,000 besökte OECD's nya webbsida första veckan. http://www.oecd.org/gov/regional-policy/regionalstatisticsandindicators.htm

'I have always believed that the very best results in dynamic visualization - the truly breakthrough innovations - are the results of cross-disciplinary collaboration. The NCVA OECD joined project brings together 'right brain' statisticians with the 'left brain' visualization designers. The interactions are incredible!'

 OECD Chief Statistician Enrico Giovannini

OECD factbook med statistik för OECD länder http://stats.oecd.org/oecdfactbook/

OECD Region-at-a-Glance" interaktive report redovisar regional utveckling inom OECD länder.  Se rapport: http://rag.oecd.org/

----------

Eurostat Samarbetet med Eurostat påbörjades 2012 and denna webbsida publicerades första gången 2013:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/RSI/

Göteborg Stad - An early (2008) collaborative partner (2008) NCVA  

http://www.samhallsutvecklingen.se/407/utbildningsnivan-varierar-mellan-stadsdelarna/

 

Litteratur relaterat till Statistik Visualisering:

Litteratur relaterat till VINNOVA projektet:
 • Stenliden, L. Jern, M. (2011). Visual storytelling Applied to Educational World Statistics. EDULEARN 11 Proceedings ISBN:978-84-615-0441-1Depósito Legal: V-2332-2011 http://library.iated.org/view/STENLIDEN2011VIS
 • Stenliden L, Jern M, "How Can We Study Learning with Geovisual Analytics Applied to Statistics?", Future Internet 2012, 4(1), 22-41; doi:10.3390/fi4010022, http://www.mdpi.com/1999-5903/4/1/22  (This article belongs to the Special Issue Geovisual Analyticshttp://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/geovisual_analytics    How can we study learning with Geovisual Analytics applied to statistics - Futureinternet-04-00022.pdf
 • Stenliden, L., & Jern, M. (2011). Visual storytelling – knowledge and understanding in education. The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2011, Orlando, US.                                                        Visual Storytelling - Knowledge and Understanding in Education AISE2011 Florida.pdf
 • Stenliden, L., & Jern, M. (2012). Visual storytelling – knowledge and understanding in education. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 10, (5), 7-13. 
 • Stenliden, L. (2013). Understanding Education involving Geovisual analytics. Published in Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research) http://www.jite.org/documents/Vol12/JITEv12ResearchP283-300Stenliden1248.pdf
 • Stenliden, L. (2013) Understanding Education involving Geovisual analytics. Published in Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research)
 • Stenliden, L. (2013). Visuell kultur – barns kreativa och lärande öga. I Barndom, lärande och ämnesdidaktik, s 129-144. Studentlitteratur, Lund
 • Stenliden, L. (2014), Visual Storytelling Interacting in School. learning conditions in the Social Science Classroom. Linköping University, Educational Science, no 6.
 • Stenliden, L. (2015). Visual analytics in K 12 (education) – Emerging Dimensions of Complexity, has been accepted for oral presentation as well as inclusion in the proceedings of the ICVAIV 2015International Conference on Visual Analytics and Information Visualization, London, United Kingdom, January, 19-20, 2015.

 

Artikel på svenska: http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2013/09/16/statistiken-bubblar-liv

Artikel på engelska:Visual Storytelling applied to educational public statistics Europe 2020.pdf

 

Viktiga projektlänkar:

NCVA: http://ncva.itn.liu.se

Statistical eXplorer for World statistics: World eXplorer

Web link to introduction: eXplorer

 VISE Norrköping Kommun Blog: http://visenorrkoping.blogspot.se

 

Projektorganisation-funktion

Person

Projektledare

Fil Dr Linnéa Stenliden ISV, Linköings Universitet  linnea.stenliden@liu.se

Styrgrupp

Prof. Mikael Jern, NCVA, MIT, Linköings Universitet 

mikael.jern@liu.se

Doc. Jörgen Nissen, ISV, Linköpings universitet

jorgen.nissen@liu.se

Utvecklingsstrateg Eva-Brith Sundin, UBK, Norrköpings kommun.

 

 
text
 

Page manager: mikael.jern@liu.se
Last updated: 2016-01-28