Hide menu

eXplorer Visual Storytelling - en kort introduktion

"en bild är mer värd än 1000 ord; en interaktiv visualisering är mer värd än 1000 bilder;                                                                   men Storytelling skapar den stora skillnaden nämligen "förståelse och kunskap" .

 

Våra interaktiva verktyg är tillgängliga för undervisning och forskning

Sverige eXplorerOfficiell statistik som demografi, miljö, hälsa, energi, social ekonomi och utbildning är en viktig informationskälla som bör få mer utrymme inom skolan. Denna vision kräver nya interaktiva IT metoder där elever lär sig navigera i statistiska informationsflöden som ex World DataBank med fri tillgång till stora mängder nationell statistik eller SCB's statistikdatabas.

Skolan står inför flera utmaningar i relation till hantering av information och till de nya verktyg som kan användas för att utveckla undervisningen så att eleverna förbereds på ett relevant sätt för dagens och framtidens samhällsfrågor. Lärare och elever behöver få bättre tillgång till officiell statistisk från både regionala och internationella statistikdatabaser som kan ge ökad förståelse för t.ex. livskvalitet (Rosling).

Mycket av denna information kan idag nås genom omfattande publika statistiska databaser tillgängliga på Internet. Men dessa producerar vad som ofta kallas för informationsöverflöd och leder till att användaren konfronteras med problem som att filtrera fram väsentlig information och hur man sedan skall tolka enorma mängder data. Vårt projekt använder ett verktyg ”Statistics eXplorer” (se bild) som på ett okomplicerat sätt kan filtrera och visualisera denna typ av data genom interaktivitet, färg och form. Läs mer om Sverige eXplorer http://ncva.itn.liu.se/explorer/sverige-explorer?l=en

Eleverna kan enklare tolka och analysera statistik och skapa sig en uppfattning trots stora mängder information som annars sannolikt hade resulterat i ett informationsöverflöd. Vårt verktyg "Statistics eXplorer" skapar möjlighet för läraren men också för eleven att presentera resultatet av den egna kunskapsprocessen med vårt avancerade webb-baserade visualiserings- och storytelling verktyg utvecklat av oss på NCVA vid Linköpings universitet. Hans Roslings ”Gapminder”, som många hört talas om, är ett annat exempel på denna typ av verktyg. Vi menar att skolan har mycket att vinna på att i samhällskunskapsundervisningen kombinera hanteringen av dessa stora informationsmängder med ett avancerat interaktivt visualiseringsredskap.

Både lärare och deras elever kan använda vårt verktyg inom undervisningen. Projektet har antagit den utmanande uppgiften, att både på lokal och på internationell nivå, stimulera ett utbyte angående ”best practices” då det gäller användning av interaktiv statistisk data visualisering i skolan.

Syftet med projektet är att ge elever möjlighet att använda det kanske mest avancerade statistik webbverktyget i världen för att interaktivt analysera, dra slutsatser och slutligen producera visuella berättelser och därigenom bli ”sin egen” Hans Rosling. Detta har ännu inte prövats någon annanstans, varken nationellt eller internationellt, men görs nu med en unik tvärvetenskaplig forskarkompetens inom pedagogiskt arbete (ISV) och visualisering (NCVA) på Linköpings universitet samt skola genom Norrköping Kommun.

 

Visual Storytelling med Statistics eXplorer

 

Storytelling med integrerad publicering introducerades av NCVA redan 2008 efter flera års forskning inom området. En banbrytande metod för att användaren enkelt skall kunna analysera, få insikt i data, skapa en interaktiv story och slutligen publicera den förståelse och kunskap som upptäckts på en webbsida eller blogg. Analytikern väljer några relevanta indikatorer med intressant nyhetsvärde och ger läsaren en interaktiv visuell upplevelse och samtidigt möjlighet att interagera med en text som beskriver författarens analys och slutsats.  Hyperlänkar i texten och snapshots styr användaren möjlighet att interaktivt följa speciellt utvalda slutsatser. Användaren kan i alla lägen navigera vidare och komplimentera med  egna slutsatser.

Det integrerade Storytelling (se figur nedan) verktyget hjälper analytikern att dela med sig av viktiga iakttagelser och förståelse till sina kolleger samt slutligen sprida sin kunskap till andra. NCVAs unika ”Snapshot” teknik låter analytikern guida andra med sin uppnådda insikt genom att med ett enkelt klick spara viktiga upptäckter som t.ex. en tidpunkt då en vald indikator för vissa regioner visade ovanligt höga värden och samtidigt skriva ner relaterad information (metadata). Vid slutförd analys så sparas alla snapshots and metadata i en ”story” som sedan delas med andra användare.

 

Storytelling loop

 

Upptäckter som engagerar oss att reflektera kring kunskap om hur livet levs och kan förbättras som här för svenska kommuner och samtidigt låta läsaren delta i en interaktiva visuell process bidrar till att öka intresset och spridningen av officiell statistik med hjälp av ett webbaserad rapporteringsverktyg. Statistics eXplorer är en visualiseringsprogramvara som bygger på Geovisual Analytics metoder och som kan hjälpa till att illustrera stora mängder flerdimensionell och tidsrelaterad statistisk data som för ögat kan vara svår att uppfatta eller tolka.

Läraren använder här Sverige eXplorer för att importera kommunal statistikdata genom att välja rätt indikatorer kan man upptäcka kunskap om kommuner som kan vara intressant för undervisningen. Läraren skapar en egen Story som förklarar denna uppnådda kunskap med text och snapshots (utvald väsentlig visualisering) och som sparas med en Story Editor. Storyn (xml) sparas på en fil som sedan importeras i Publisher. Underlaget i HTML (Flash eller HTML5) skapas och kopieras sedan till en Blogg, hemsida eller artikel (se figur nedan).
 

 

Storytelling loop med Publisher

 

 

Figur: Importera statistikdata från Excel eller PC-Axis -  Välj indikatorer för analysen, upptäck kunskap om kommuner som kan vara intressant.  Analysera och animera – se relevant information och skapa insikt och förståelse– bygg en Story med Story Editor. Viktiga iakttagelser fångas av Editorns ”snapshot” mekanismen tillsammans med lärarens egen analyserande metatext. Storyn sparas på en fil i xml format. Denna Story kan nu importeras av en kollega som också använder Sverige eXplorer. Vidare använd vårt program Statistics Publisher för att publicera eller integrera din Story i en blogg eller webbsida.  

Vislet SverigePublisher skapar underlaget i HTML kod (välj HTML5) för en "Vislet" (se figur) som sedan kopieras av läraren och placeras i en blogg, hemsida eller interaktiv artikel.

VISE projektet vill med interaktiva bilder och tillhörande beskrivande text (story) nå både elever och lärare med en ökad kunskap, intresse och förståelse för regional statistik inom kommun och län. Man tenderar att vara mer engagerade ju närmare problemen uppenbarar sig, det gäller närhet såväl i tid som geografiskt och emotionellt samt omedelbart visuellt mobilt. T.ex. denna Vislet (se figur och motsvarande webblänk nedan) syftar till att utveckla, förbättra och etablera ett avancerat och innovativt interaktivt webbaserat visualiseringsverktyg för kommunal statistik med fokus på att nå även mobila enheter genom vår HTML5 teknologin. Två "Vislets" med statistik för svenska kommuner respektive länder i världen.

http://ncvademo-mobile.blogspot.se/2015/03/hog-och-lagutbildad-befolkning-i.html

http://ncvademo-mobile.blogspot.se/2015/12/world-databank-1960-2014-in-html5.html

Öppna någon av länkarna ovan och klicka på röda snapshot i texten eller välj en snapshot siffra och följ med i denna Story med tillhörande snapshots.

 

Statistics eXplorers integrerade Storytelling verktyget hjälper läraren att dela med sig av intressanta iakttagelser och förståelse till sina lärarkolleger. Vår unika ”snapshot” teknik ger läraren möjlighet att guida andra lärare och framförallt eleverna med sin uppnådda insikt genom att med ett enkelt klick spara viktiga upptäckter som t.ex. en tidpunkt då en vald indikator för vissa kommuner visade ovanligt höga värden och samtidigt skriva ner relaterad information (story text). 

 

 

Story Editor

Storytelling EditorStory Editor det redskap som används för att skapa en story med vår speciella storytelling mekanism. Här skriver man förklarande text (metatext), skapar och namnger sina snapshots och/eller länkar till andra webbsidor med kompletterande information. När man tagit fram intressant information i Sverige eXplorer (data, visuella metoder, zoom, reducerat data etc.) så klickar man på knappen "New Snapshot" och ger den ett unikt namn och som placeras i Snapshots listan.  Detta snapshot kan senare länkas med en förklarande text i "Chapter text". Man markerar en text och väljer sedan antingen URL (länk till annan webbsida) eller Snapshot knappen - ett snapshot väljs av användaren från Snapshots listan. Texten i Story Editor med länkar till snapshots och story text placeras vid senare "import" i den högra eXplorer vyn. 

 

 

 

 
 
 
Story Editor Explanation
 
Figur:
Story Editor är ett unikt interaktivt redskap i eXplorer som ger läraren möjlighet att skapa en förklarande Story där text (svart), snapshots (orange text - skapar visualisering i förbestämda vyer) och metatext (blå text - länkar till andra relaterade webbsidor

 

Här hittar du några bra videos med svensk röst som beskriver hur man använder eXplorer:

https://www.dropbox.com/sh/2lu1avampgho48x/AADsU5JRerxFYmu6xfqh_dBqa?dl=0

Fokus för Forskning

Genom att använda ett specifikt verktyg för Visual Storytelling baserat på Geovisual Analytics och med hjälp av lärare utforma olika exempel på kunskapsvisualisering vill vi i skolsammanhang både utforma och använda olika didaktiska modeller för användning av dessa redskap. Vi vill veta mer om vad man kan göra i skolan för att stödja sådana olika former av ”gemensam” kunskapsutveckling som växer fram i andra sammanhang där dessa verktyg används. Kunskapsutveckling som inte bara rör sig om att elever upptäcker fakta och ser samband mellan olika typer av uppgifter i stora informationsmängder, utan också handlar om att de utvecklar kunskap som inkluderar alla de mångfacetterade delar som kan utgöras av olika erfarenheter, attityder, perspektiv och åsikter. Ambitionen är att skapa kunskap om visuell ”läsförmåga” (visual literacy) som kan skapa olika utgångspunkter, eller modeller, för ”kollektivt tänkande och lärande”. En syn på lärande som utvecklas inom andra samhällsområden men kanske också kan berika skolan, ett lärande som bygger på “cirkulerande idéer”, nätverkskonversationer och gemensam kunskapsproduktion.

Genom klassrumsstudier vill vi veta mer om hur man kan stödja utvecklingen av elevers visuella ”läsförmåga” och möjligheter att presentera nyvunnen kunskap. Härigenom är vår ambition också att inom projektets ram bidra till utvecklingen av ett webbaserat informationsvisualiseringsverktyg och ett ramverk för visuell analys i undervisningssammanhang.

 


Page manager: mikael.jern@liu.se
Last updated: 2016-09-15