Göm menyn

Statistics eXplorer

 

 

Statistics eXplorer är ett interaktivt webbaserat visualiserings och Storytelling verktyg, utvecklat med NCVA's egen verktygslåda GAV Flash för att interaktivt analysera stora mängder statistiskdata över en tidsperiod och därmed förmedla intressanta samband och trender som ger användaren insikt och kunskap. Statistisk eXplorer är programmerat i språket ActionScript och använder grafikmoduler i Adobe Flash. Integrerad Storytelling gör det också möjligt att publicera (Vislets) interaktiv visualisering med nyare HTML5 standarden på mobila enheter.

explorer applications

Figur:  Statistics eXplorer finns som fyra olika applikationer World eXplorer (länder), Europe eXplorer (länder, NUTS2 och NUTS3 regioner) och Sverige eXplorer (län och kommuner). Man kan importera statistik från officiella databaser (Worldbank, Eurostat, SCB, etc.) och integrera dessa med dina egna indikatorer. MDim eXplorer är en special version som inte kräver geografiska regioner med motsvarande karta som underlag. Man laddar enbart tabeller och EXCEL ark utan någon geografisk referens. Statistics eXplorer förmedlar en elegant layout där visualiseringen får stå i centrum och onödiga användargränssnitt placerats osynliga i bakgrunden. En effektiv kombination av länkade interaktiva vyer används för att simultant analysera och visualisera statistik med olika metoder (karta, stapeldiagram, bubbeldiagram etc.).

 

 Statistics eXplorer V6.4 versions tillgängliga på följande webb sidor:

World eXplorerhttps://mitweb.itn.liu.se/geovis/eXplorer/world/  (världens länder)

Sweden eXplorer: https://mitweb.itn.liu.se/geovis/eXplorer/swe/#story=0   (Län och kommuner)

Europe eXplorer: https://mitweb.itn.liu.se/geovis/eXplorer/euro   (länder, NUTS2 and NUTS3 regioner)

MDim eXplorer: https://mitweb.itn.liu.se/geovis/eXplorer/mDim/#story=0  (Excel eller liknande - ingen karta!)

 

Här hittar du några bra videos med svensk röst hur man använder eXplorer:

https://www.dropbox.com/sh/2lu1avampgho48x/AADsU5JRerxFYmu6xfqh_dBqa?dl=0

Bakgrund

De visualiseringsmetoder som används av Statistics eXplorer har utvecklats, förbättrats och testats vid NCVA/LiU sedan 2004. Under namnet GeoWizard utvecklades en tidig version 2004 i nära samarbete med SCB baserad på Microsoft .NET och DirectX grafik. Denna version presenterades i maj 2008 på en statistisk visualiserings-konferens i Stockholm organiserad av SCB och OECD. Konferens resulterade i ett intensivt och spännande samarbete med OECD. En förutsättning för detta samarbete var, emellertid, att ca 100,000 linjer kod måste programmeras om från C# till Adobe ActionScript och tillhörande Flash/Flex miljö. Ett omfattande forsknings-arbete som resulterade i applikationen Statistics eXplorer, en avancerad visualiseringsplattform för analys av stora mängder statistikdata. Adobe Flash blev vid denna tidpunkt det mest populära redskapet för webb visualisering. OECD ställde 2008 som krav för att använda eXplorer att den var baserade på Flash.

De fyra Statistics eXplorer applikationerna är idag tillgängliga för alla världens Internetanvändare och används bl.a. av världens främsta och mest kända statistikproducenter som OECD, Eurostat, EU Kommissionen, IMF men också svenska SCB, Pensionsmyndigheten, flera regionkontor och kommuner (Linköping Kommun). 

Europe eXplorer

Samarbetet med European Commission (DG Regional Policy) påbörjade redan 2009 efter att både OECD och SCB rekommenderar NCVA och resulterade i utvecklingen av Europe eXplorer (figur nedan). Baserad på stora mängder NUTS2 och NUTS3 regional statistik ville man för första gången visuellt analysera regionala skillnader och regional ekonomisk tillväxt i medlemsländerna för att utvärdera innovativa strategier för utveckling och sprida en mer framgångsrik regional politik. Mer fokus på regional ekonomisk effektivitet och utveckling kan avgöra ett lands tillväxt och forma bättre mått på jämförelse av välbefinnande mellan länder. Detta intresse för att öka kunskap och förståelse för den regionala ekonomiska tillväxten och levnadsvillkor har skapat en efterfråga på bättre regional statistik men även tillgång till mer avancerad interaktiv visualisering. Interaktiv "Stora datamängder och samtidigt många regionala områden" blev en visuell interaktiv utmaning som vi forskare på NCVA lyckades betvinga på ett så övertygade sätt att EU Kommissionen inköper Europe eXplorer för att ge bättre statistikunderlag till EU Kommissionen. Vidare rekommenderade man våra verktyg för Eurostat. 

Läs mer om Europe eXplorer på:

http://ncva.itn.liu.se/explorer/europe-explorer?l=sv&sc=true

https://mitweb.itn.liu.se/geovis/eXplorer/euro

Europe eXplorer will open with regional NUTS2 data for 2015:

https://mitweb.itn.liu.se/geovis/eXplorer/euro/#story=0

Europe eXpl 3 maps

Figure: Europe eXplorer stödjer tre kartnivåer i samma applikation: Europeiska länder och 289 NUTS2 regioner samt 1391 NUTS3 regioner. Variabeln "ageing population 65+" illustreras här med samma klassgränser (12,14,16,19,20%) för alla tre kartnivåer. Vi ser hur kartan över Europa förändras dramatiskt när länderna bryts ner på mindre regioner. Det ackumulerade värdet för landet Spanien, t.ex. visar ingen åldrande befolkning men med NUTS2 och NUTS3 regioner ser vi en kraftigt åldrande befolkning i nordöstra Spanien. Samma gäller för Tyskland (östra delen) och Italien (norra delen). 

Samarbetet med OECD och DG Regional Policy startade omfattande praktiska studier och utvärderingar som sedan resulterade i detaljerade och värdefulla kommentarer till vilka interaktiva visualiseringsmetoder som är bäst lämpade för att analysera större mängder statistikdata. Distributionsdiagrammet (figur nedan), t.ex. specialutvecklades i nära samarbete med OECD och EU DG Regional Policy. Vidare möjligheten att fokusera statistik och visuell analys på enbart enskilda länder blev också en uppskattad metod.

eXplorer erbjuder flera visualiseringsmetoder speciellt anpassade för statistikdata utvecklade i samarbete med OECD och EU

 

"Fisheye Lens" (Fokus & Kontext) metoden har speciellt implementerats av NCVA inom statistikvisualisering. Tekniken används för att visualisera stora mängder statistik i ett stapeldiagram. Intressant statistik visas i fokus medan övriga data visas i mindre skala (kontext) - se figur.  Användaren reglerar interaktivt vilken del av stapeldiagrammet som skall vara i fokus - se "fish eye control". Denna speciella statistikvisualisering utvecklades av NCVA redan 2008 och introducerades bl.a. för OECD och European Commission.  I figuren nedan visas ett stapeldiagram med "åldrande befolkning 65+" för 270 länder på en liten yta.

Fish eye bar chart

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 

Fisheye stapeldiagram med interaktiv lens kontroll 

 

 

Pröva följande interaktiva demonstrator:

Vislet demonstrator:   http://ncvademo.blogspot.se/2015/03/the-world-databank-indicators.html

 

Distribution och Bubbel Diagram

Scatter med Dist Plot

Detta "distribution diagram" implementerades 2008 i nära samarbete med OECD. Färgad cirkel (åldrande befolkning 65+) representerar ett land inom en kategori "världsdel" (Afrika, Asien etc.). Placeringen på den horisontella axeln visar procentuella andelen äldre 65+. Två länder är markerade (se bubbel diagram) Japan och Qatar. Dessa båda länder representerar landet med högst andel åldringar respektive minst andel (Qatar). Båda länder finns inom Asien.

Figur: Två koordinerade och länkade vyer bubbel diagram samt distribution diagram

 

 

 

 

Statistics eXplorer är baserat på Geovisual Analytics med integrerad Storytelling

 

geovisual analytics

Figur: Statistics eXplorer är utvecklad med teknik och metoder baserat på Geovisual Analytics dvs information och geografisk visualisering, storytelling, men också perception där framförallt interaktion är en viktig komponent.

eXplorer, med sin avancerade interaktiva visualisering och integrerade analysverktyg har genom framförallt OECD och SCB bidragit till att öka intresset för statistik hos forskare, statistiker, lärare, samhällsvetare men också generellt nyfikna på statistik.

  • Analysera och förstå stora mängder ofta komplex statistikdata
  • Hitta speciella mönster i statistiken
  • Fokusera på det som är intressant, nå insikt, "tell-a-story"
  • Redovisa resultatet i en "story"
  • Slutligen publicera och kommunicera kunskap och slutsats.

 

Komma igång 

Intr to StatInnan du börjar använda Statistics eXplorer så rekommenderas att du först tittar på följande video Introduction to World eXplorer som beskriver pedagogiskt hur man som nybörjare använder Statistics eXplorer. Det finns också beskrivningar av World eXplorer samt Sverige eXplorer på Svenska.

 

 

 

OECD eXplorer och SCB Statistik Atlas

 

OECD eXplorerRedan i oktober 2008 installerades första Flash versionen av OECD eXplorer på deras hemsida för analys och visuell kommunikation av OECD regional statistik. Över 10,000 besökare använde OECD eXplorer redan första veckan för att jämföra och analysera statistik för OECD regioner inom EU, Turkiet, USA, Mexico, Kanada, Japan, Korea, Nya Zeeland och Australien.

Statistics eXplorer väckte förstås stort internationellt intresse genom OECD:s hemsida http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics/ . Flera stora Europeiska statistikavdelningar följde efter och installerade eXplorer med egna kartor och indikatorer. Denna snabba utveckling resulterade också i ett kommersiellt spinoff företag NComVA med bl.a. ekonomiskt stöd av OECD.

 

SCB StatistikatlasFör SCB:s del innebar samarbetet med NCVA helt nya möjligheter att ge webbesökare ett visualiseringsverktyg för att göra statistiken tillgänglig i nya former för beslutsstöd och omvärldsanalys baserat på kommunstatistik som finns gratis tillgänglig på http://www.scb.se/statistikatlasen/.  Samarbetet ledde också till utveckling av hur tekniken kan nyttjas för data på låg regional nivå med bl.a. 10,000 postnummerområden.

Statistikatlasen från SCB (Sverige eXplorer) visar tidsanimering för andelen högutbildade i Sverige under åren 1990-2013  för 290 kommuner. The länkade vyer karta, bubbel och stapel diagram. Den färgade variabeln "Högutbildade" korreleras med "Skattekraft" i bubbeldiagrammet. Vissa intressanta kommuner är markerade Lund, Lomma, Danderyd,Lidingö och Årjäng.

Detta resulterade i Statistics eXplorer, som blev ett unikt verktyg regional statistik eftersom det kan används för såväl för globala, nationella och lokala analyser av internationella, nationella, regionala och lokala aktörer med ett och samma användargränssnitt. Ett verktyg anpassat för en globaliserad omvärld således!

 

Artikel om eXplorer som fokuserar på utbildning:

PLEASE:  Kontakta mig gärna och ge mig era kommentarer!  mikael.jern@liu.se

 


Sidansvarig: mikael.jern@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-29